Name
Owner
File size
Phần 1 Làm quen với PowerPoint (Bài 1 - Bài 14)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 2 Định dạng (Bài 15 - Bài 19)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 3 Table (Bài 20 - Bài 26)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 4 Biểu đồ (Bài 27 - Bài 33)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 5 ClipArt (Bài 34 - Bài 37)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 6 Photo (Bài 38 - Bài 43)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 7 SmartArt (Bài 44 - Bài 48)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 8 Shape (Bài 49 - Bài 55)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 9 Video (Bài 56 - Bài 62)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 10 Audio (Bài 63 - Bài 67)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 11 WordArt (Bài 68 - Bài 71)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 12 Hyperlink (Bài 72 - Bài 74)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 13 Action (Bài 75 - Bài 78)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 14 Note (Bài 79 - Bài 81)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 15 Transition _ Animation (Bài 82 - Bài 93)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 16 Quản lý slide (Bài 94 - Bài 96)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 17 Section (Bài 97 - Bài 99)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 18 Chế độ Slide Master (Bài 100 - Bài 108)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 19 Trình chiếu (Bài 109 - Bài 117)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 20 In Ấn (Bài 118 - Bài 121)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 21 PowerPoint Templates (Bài 122 - Bài 123)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 22 Bảo vệ File _ Xuất thành các định dạng khác (Bài 124 - Bài 128)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 23 Khôi phục File PowerPoint (Bài 129 - Bài 130)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 24 Quản lý File PowerPoint trực tuyến (Bài 131 - Bài 135)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
3HOC-PowerPoint Chuyen Nghiep.zip
Owner hidden
Feb 22, 2020
79 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder