Word
วก.1-แบบรายงานวิเคราะห์หลักสูตร.docx
PDF
วก.1-แบบรายงานวิเคราะห์หลักสูตร.pdf
Word
วก.2-รายงานการประชุมปรุบปรุงพัฒนาหลักสูตร.docx
PDF
วก.2-รายงานการประชุมปรุบปรุงพัฒนาหลักสูตร.pdf
Word
วก.3-แบบประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ.docx
PDF
วก.3-แบบประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ.pdf
Word
วก.4-แบบประเมินหลักสุตรสถานศึกษา.docx
PDF
วก.4-แบบประเมินหลักสุตรสถานศึกษา.pdf
Word
วก.5-คำอธิบายรายวิชา.docx
PDF
วก.5-คำอธิบายรายวิชา.pdf
Word
วก.6-โครงสร้างรายวิชา.docx
PDF
วก.6-โครงสร้างรายวิชา.pdf
Word
วก.7-การออกแบบหน่วยการเรียนรู้.doc
PDF
วก.7-การออกแบบหน่วยการเรียนรู้.pdf
Word
วก.8-การจัดทำหน่วยการเรียนรู้.docx
PDF
วก.8-การจัดทำหน่วยการเรียนรู้.pdf
Word
วก.9-แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้.doc
PDF
วก.9-แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้.pdf
Word
วก.10-แบบแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำการออกแบบการเรียนรู้.doc
PDF
วก.10-แบบแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำการออกแบบการเรียนรู้.pdf
Word
วก.11-รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล.docx
PDF
วก.11-รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล.pdf
Word
วก.12-แผนการจัดการเรียนรู้.docx
PDF
วก.12-แผนการจัดการเรียนรู้.pdf
Word
วก.13 แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.docx
PDF
วก.13 แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
Word
วก.14-แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้.docx
PDF
วก.14-แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้.pdf
Word
วก.15-การจัดทำทะเบียนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.doc
PDF
วก.15-การจัดทำทะเบียนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.pdf
Word
วก.16-บันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล.docx
PDF
วก.16-บันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล.pdf
Word
วก.17-แบบตอบรับการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม.doc
PDF
วก.17-แบบตอบรับการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม.pdf
Word
วก.18-แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมและสอนเสริม.docx
PDF
วก.18-แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมและสอนเสริม.pdf
Word
วก.19-รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.docx
PDF
วก.19-รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.pdf
Word
วก.20-รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ.docx
PDF
วก.20-รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ.pdf
Word
วก.21-วิจัยในชั้นเรียน.docx
PDF
วก.21-วิจัยในชั้นเรียน.pdf
Word
วก.22-ตารางการใช้ห้องเรียน.docx
PDF
วก.22-ตารางการใช้ห้องเรียน.pdf
Word
วก.23-ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC).doc
PDF
วก.23-ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC).pdf
Word
วก.24-Plc-แบบDialog-ท่าใหม่.docx
PDF
วก.24-Plc-แบบDialog-ท่าใหม่.pdf
PDF
วก.24-ตัวอย่าง-PLC-dialog-รร.แหลมสิงห์.pdf