Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ.pdf
PDF
ขั้น่ตอนการขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ.pdf
PDF
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf
PDF
ขั้นตอนการขอออนุญาตไปต่างประเทศ.pdf
PDF
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 1.pdf
PDF
ขั้นตอนการให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการ.pdf