PDF
ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ.pdf
PDF
ขั้น่ตอนการขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ.pdf
PDF
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf
PDF
ขั้นตอนการขอออนุญาตไปต่างประเทศ.pdf
PDF
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 1.pdf
PDF
ขั้นตอนการให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการ.pdf