PDF
(รวม) สวัสดิการสำหรับ อสม. กรณีปฏิบัติหน้าท.pdf
Image
(ล่าสุด) สวัสดิการ อสม.jpg
PDF
1.หลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์จากผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ.pdf
PDF
2.การขอรับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิ อสม.pdf
PDF
3.การช่วยเหลือเยียวยาผู้ให้บริการสาธารณสุข (สปสช.).PDF
PDF
4. หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ล่าสุด.pdf
PDF
5.หลักเกณฑ์สมัครสมาชิกและรับเงินสงเคราะห์สมาคม ณกส.อสม..pdf
PDF
ฉบับที่ 8.PDF
Word
ต้นฉบับ-แบบคำขอรับการช่วยเหลือ.docx
PDF
ร่าง ขั้นตอนการช่วยเหลือ กองทุน อสม (ธกส.).pdf
PDF
ร่าง ขั้นตอนการช่วยเหลือ กองทุน อสม1.pdf
PDF
ร่าง ขั้นตอนการช่วยเหลือ จากการปฏิบัติหน้าที่ (เงินบริจาค สำนักนายกฯ).pdf
PDF
ร่าง ขั้นตอนการรับสิทธิประกันภัย (AIS).pdf
PDF
หนังสือแจ้งนายแพทย์ สสจ. ว่าด้วยการช่วยเหลือรักษาพยาบาล.pdf