Name
Owner
File size
(รวม) สวัสดิการสำหรับ อสม. กรณีปฏิบัติหน้าท.pdf
Owner hidden
Mar 26, 2021
259 KB
(ล่าสุด) สวัสดิการ อสม.jpg
Owner hidden
Mar 26, 2021
2.5 MB
1.หลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์จากผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ.pdf
Owner hidden
May 6, 2020
31.6 MB
2.การขอรับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิ อสม.pdf
Owner hidden
May 14, 2020
3 MB
3.การช่วยเหลือเยียวยาผู้ให้บริการสาธารณสุข (สปสช.).PDF
Owner hidden
May 20, 2020
562 KB
4. หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ล่าสุด.pdf
Owner hidden
May 13, 2020
697 KB
5.หลักเกณฑ์สมัครสมาชิกและรับเงินสงเคราะห์สมาคม ณกส.อสม..pdf
Owner hidden
May 13, 2020
223 KB
ฉบับที่ 8.PDF
Owner hidden
Apr 18, 2021
95 KB
ต้นฉบับ-แบบคำขอรับการช่วยเหลือ.docx
Owner hidden
Apr 27, 2021
68 KB
ร่าง ขั้นตอนการช่วยเหลือ กองทุน อสม (ธกส.).pdf
Owner hidden
May 18, 2020
95 KB
ร่าง ขั้นตอนการช่วยเหลือ กองทุน อสม1.pdf
Owner hidden
May 18, 2020
411 KB
ร่าง ขั้นตอนการช่วยเหลือ จากการปฏิบัติหน้าที่ (เงินบริจาค สำนักนายกฯ).pdf
Owner hidden
May 26, 2020
97 KB
ร่าง ขั้นตอนการรับสิทธิประกันภัย (AIS).pdf
Owner hidden
May 18, 2020
74 KB
หนังสือแจ้งนายแพทย์ สสจ. ว่าด้วยการช่วยเหลือรักษาพยาบาล.pdf
Owner hidden
Apr 18, 2021
635 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder