Download
1.ลงพื้นที่ชุมชนบ้านไทรงาม 18 ม.ค. 61
Download
2.ประชุมชุมชน 19 ม.ค. 61
Download
3.ประชุมหลักสูตร 25-26 ม.ค. 61
Download
4.1อบรมการทำชุดเดินทาง #1
Download
4.2อบรมการทำชุดเดินทาง #2
Download
5.รับผู้ตรวจราชการ 15 ก.พ. 61