Image
คำสั่งจังหวัด.jpeg
PDF
แบบสรุปการฉีดวัคซีน.pdf
PDF
ระเบียบวาระการประชุม Conference สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 6-2564.pdf
PDF
วาระที่ 3.2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
PDF
วาระที่ 3.3 วิทยฐานะว21ล่าสุด.pdf
PDF
วาระที่ 3.4.pdf