PowerPoint
1.การปกป้องคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนคาทอokok.pptx
PowerPoint
3.Child Protection_สิทธิเด็ก_15Oct20.pptx
PowerPoint
4.Child Protection_Online Media_21October2020.pptx
Word
Child Protection Guidelines-_7Feb2020.docx
PDF
Child Protection Guidelines-_7Feb202014647.pdf
Word
Policy and Handbook of the Schools for Child Protection and Safeguarding_ENG.docx
PDF
Policy and Handbook of the Schools for Child Protection and Safeguarding_ENG.pdf
PDF
สศค.027 คำประกาศเจตจำนงสภาการศึกษาคาทอลิกฯ.pdf
Word
หนังสือนโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน 2562 ฉบับภาษาไทย.docx
PDF
หนังสือนโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน 2562 ฉบับภาษาไทย.pdf