Download
ข้อตกลงในการพัฒนางานครู(PA) 64
Download
ข้อมูลบุคลากรจากปี59-ปัจจุบัน
Download
บันทึกการอบรมพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 63-ปัจจุบัน
Download
แบบสอบถาม
Download
ภาพกิจกรรม ผลงาน 63-64
Download
รายงานการประชุมครู
Download
รายงานการพัฒนาตนเอง
Download
รายงานการเลือนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปี 65
Download
รายงานได้รับเครื่องราชย์
Download
รายงานผลการปฏิบัติงานครู
Download
รูปชุดข้าราชการ
Image
Sketch001 ป้ายนำเสนอ บุคลากร.tif
Word
ขอบข่ายงานบริหารทั่วไป.docx
PDF
คู่มือ ว21 สพฐ.pdf
PDF
คู่มือการดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยบานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร.pdf
PDF
คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู.pdf
Word
แบบฟอร์มขอเครื่องราช.doc