PDF
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562.pdf
PDF
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562.pdf
PDF
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562.pdf
PDF
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562.pdf