Download
การดำเนินการก่อสร้าง
Download
การปลูกหญ้า
Download
ผู้บริจาคสิ่งของประกอบเรือนโคราช
Download
พันธุ์ไม้รอบเรือนโคราช
Download
ภาพ sketch เรือนโคราช โดย ดร.ดุลย์พิชัย
Download
ภาพบรรยากาศทั่วไป
Download
ภาพพ่อคง
Download
ภาพสวยๆ เรือนโคราช
Download
รางวัลศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น
Download
เรือนโคราชหลังเดิมรื้อถอนแล้ว
Download
เรือนพ่อคง ก่อนรื้อ ถ่ายโดยคุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์