Name
Owner
File size
1. Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2021.pdf
May 21, 2021
4.2 MB
2. TTr so 04.2021 vv thong qua BCTC 2020 và ke hoach kd 2021.pdf
Apr 23, 2021
866 KB
3. TTr so 05.2021 vv phan phoi loi nhuan nam 2020.pdf
Apr 23, 2021
994 KB
4. TTr 06.2021 vv phat hanh co phieu de tang von.pdf
Apr 23, 2021
2.6 MB
5. TTr so 07.2021 vv sua doi Dieu le va quy che quan tri cong ty.pdf
Apr 23, 2021
670 KB
5.1. Du thao Dieu le cong ty.pdf
Apr 23, 2021
29.9 MB
5.2. Quy che noi bo ve quan tri cong ty.pdf
Apr 23, 2021
9.3 MB
6. TTr so 08.2021 vv BC hoat dong của HDQT 2020 và ngan sach thu nhap HDQT năm 2021.pdf
Apr 23, 2021
7.4 MB
7. TTr so 09.2021 vv lua chon cong ty kiem toan bctc 2021.pdf
Apr 23, 2021
489 KB
8. TTr so 10.2021 vv mien nhiem, bau tv doc lap HDQT.pdf
Apr 23, 2021
566 KB
9. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.pdf
Apr 23, 2021
369 KB
10. Phieu bieu quyet DHDCD thuong nien 2021.pdf
Apr 23, 2021
447 KB
20210423. ADG. CBTT thư mời họp ĐHĐCĐ 2021.pdf
Apr 23, 2021
2.4 MB