Name
Owner
File size
1. Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2021.pdf
Owner hidden
May 21, 2021
4.2 MB
More info (Alt + →)
2. TTr so 04.2021 vv thong qua BCTC 2020 và ke hoach kd 2021.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
866 KB
More info (Alt + →)
3. TTr so 05.2021 vv phan phoi loi nhuan nam 2020.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
994 KB
More info (Alt + →)
4. TTr 06.2021 vv phat hanh co phieu de tang von.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
2.6 MB
More info (Alt + →)
5. TTr so 07.2021 vv sua doi Dieu le va quy che quan tri cong ty.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
670 KB
More info (Alt + →)
5.1. Du thao Dieu le cong ty.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
29.9 MB
More info (Alt + →)
5.2. Quy che noi bo ve quan tri cong ty.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
9.3 MB
More info (Alt + →)
6. TTr so 08.2021 vv BC hoat dong của HDQT 2020 và ngan sach thu nhap HDQT năm 2021.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
7.4 MB
More info (Alt + →)
7. TTr so 09.2021 vv lua chon cong ty kiem toan bctc 2021.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
489 KB
More info (Alt + →)
8. TTr so 10.2021 vv mien nhiem, bau tv doc lap HDQT.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
566 KB
More info (Alt + →)
9. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
369 KB
More info (Alt + →)
10. Phieu bieu quyet DHDCD thuong nien 2021.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
447 KB
More info (Alt + →)
20210423. ADG. CBTT thư mời họp ĐHĐCĐ 2021.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2021
2.4 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder