Audio
יתושים - בעברית - קובץ קול.mp3
Audio
יתושים - בערבית - קובץ קול.mp3
Image
יתושים - בערבית, המשרד להגנת הסביבה.gif
Image
יתושים - המשרד להגנת הסביבה.gif
Image
מייבשים את היתושים - המשרד להגנת הסביבה.jpeg
Video
סרטון יתושים - המשרד להגנת הסביבה.mp4