Excel
MAVCOV 1 Audit Data Collection Tool v7.0.xlsx
Excel
MAVCOV 2 Audit Data Collection Tool October v1.3.xlsx
Excel
MAVCOV Audit Data Collection Tool v7.0 (online training).xlsx
Word
MAVCOV Audit Registration Form Guidance v3.2.docx
PDF
MAVCOV Authorship Policy.pdf
PowerPoint
MAVCOV Instructional Webinar.pptx
Word
MAVCOV Key Facts Sheet v3.0.docx
PDF
MAVCOV Q&A v1.0.pdf
Word
MAVCOV Study Protocol v6.1.docx
PDF
MAVCOV Study Protocol.pdf
Word
MAVCOV Telephone Questionnaire Transcript v6.1.docx
PDF
UK Ethics Letter.pdf