Name
Owner
File size
0. Chú ý các mốc thời gian.jpg
Owner hidden
Aug 23, 2023
188 KB
More info (Alt + →)
1.1. Hướng dẫn nhập học 2023.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
333 KB
More info (Alt + →)
1.2. Danh sách nhập học 2023 (Đánh Mã SV).pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
506 KB
More info (Alt + →)
1.3. Mẫu Phiếu thông tin sinh viên.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
279 KB
More info (Alt + →)
1.4. Đơn vào ở Khu Nội trú.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
396 KB
More info (Alt + →)
1.5. Huongdan nhan tin.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
480 KB
More info (Alt + →)
2. Thông báo cấp tài khoản cá nhân cho Sinh viên.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
749 KB
More info (Alt + →)
3. Thông báo chế độ chính sách - HK I, 2023-2024.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
2.1 MB
More info (Alt + →)
4. Thông báo Tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ đại học năm 2023.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
1.6 MB
More info (Alt + →)
5.1. Kế hoạch giảng dạy học tập 2023-2024.pdf
Owner hidden
Aug 1, 2023
964 KB
More info (Alt + →)
5.2. Thời khóa biểu K78 - HK I, 2023-2024.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
2.4 MB
More info (Alt + →)
5.3. Thời khóa biểu K78 - Nhập môn Dược khoa (điều chỉnh).pdf
Owner hidden
Aug 30, 2023
5.1 MB
More info (Alt + →)
5.4. Thời khóa biểu - H1K4,C1K2,S1K2.pdf
Owner hidden
Aug 23, 2023
3.4 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder