PDF
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา_.pdf
PDF
OBECPolicy62 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf
Word
แบบเขียนโครงการ ปี ๒๕๖๒.docx
Word
แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามมาต.docx
Excel
แผนการจัดสรรเงิน-ปีงบประมาณ2562-ประชุม-3-เมษา-62.xlsx
Word
ยุทธศาสตร์ สพฐ, มาตรฐานการศึกษา, กลยุทธ์เ สพม 29, กลยุทธ์โรงเรียนพังเคนพิทยา (ประกอบการเขียนโครงการ ปี 2562).docx
PDF
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.PDF
Word
รายงานโครงการปีการศึกษา 2562.doc