Word
docx...ชุดที่ ๒...แบบบันทึกการทำ LS (ผู้ผ่านอบรมสามารถนำไปปรับแก้ไขได้).docx
Word
docx...ชุดที่ ๓...สรุปรายงานผลการทำบทเรียนร่วมกัน (ผู้ผ่านอบรมสามารถนำไปปรับแก้ไขได้) .docx
Word
docx...ชุดที่ ๔...โครงการรปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (โรงเรียนสามารถนำไปปรับแก้ไขได้).doc
Word
docx...ชุดที่ ๕...คำสั่งโรงเรียน และบัญชีรายชื่อ Model Teacher และ Buddy Teacher (โรงเรียนสามารถนำไปปรับแก้ไขได้).doc
PDF
pdf...ชุดที่ ๑...เอกสารประกอบการบรรยาย (แจกให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน).pdf
PDF
pdf...ชุดที่ ๒...แบบบันทึกการทำ LS (แจกให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน).pdf
PDF
pdf...ชุดที่ ๓...สรุปรายงานผลการทำบทเรียนร่วมกัน (แจกให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน).pdf
PDF
pdf...ชุดที่ ๔...โครงการรปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (โรงเรียน).pdf
PDF
pdf...ชุดที่ ๕...คำสั่งโรงเรียน และบัญชีรายชื่อ Model Teacher และ Buddy Teacher (โรงเรียน).pdf