Name
Owner
File size
1. BC De dan Hoi thao Dam bao do luong tai doanh nghiep.ppt
Apr 5, 2022
1.8 MB
2. Đề xuất Nhiệm vụ Địa phương Miền Bắc.pptx
Apr 5, 2022
497 KB
3.Hoi thao Chuong trinh ĐBĐL tai DN (1).ppt
Apr 5, 2022
580 KB
4 de an 996- Quang -TTKT1 (1).pptx
Apr 5, 2022
5.1 MB
Tham luan CTY CP Gang thep Thai Nguyen.docx
Apr 6, 2022
12 KB
Triển khai Đề án 996 - TTKT2.pptx
Apr 5, 2022
186 KB