PDF
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2561.pdf
PDF
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
PDF
การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
PDF
แบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf
PDF
ระเบียบการเดินทางไปราชการ.pdf
PDF
ว 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
PDF
ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย.pdf
PDF
ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบประเมินใหม่รวมทุกสายงาน).pdf
PDF
ว 7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นการเฉพาะราย.pdf
PDF
ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
PDF
ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
PDF
ว 11 หลัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) .pdf
PDF
ว 16 สอบกรณีพิเศษ.pdf
PDF
ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
PDF
ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ (1).pdf
PDF
ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู.pdf
PDF
ว 629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ..pdf
PDF
ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ.พ.ศ. 2560.pdf
PDF
ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน.pdf
PDF
หนังสือและแบบประเมินเตรียมความพร้อม1ตค61.pdf
PDF
อธิบายวิทยฐานะ.pdf