Name
Owner
File size
0. ส่วนภาคผนวก.docx
Jan 15, 2019
432 KB
0.ปก คำนำ สารบัญ แผนปฏิบัติ ปี 2559 ok.docx
Jul 5, 2018
580 KB
0.ส่วนที่ 1 ok.docx
Jan 15, 2019
4.7 MB
0.ส่วนที่ 2 ok.docx
Jan 15, 2019
192 KB
0.ส่วนที่ 3 โครงการ ok.docx
Jan 15, 2019
425 KB
0.ส่วนที่ 4 ok.docx
Jan 15, 2019
133 KB
1.โครงการลูกเสือ175000.docx
Jul 5, 2018
32 KB
2.โครงการลูกเสือ45000.docx
Jul 5, 2018
40 KB
3.โครงการสภางบ 59 อัจฉรียา.docx
Jul 5, 2018
28 KB
4.ด้วยรัก.docx
Jul 5, 2018
40 KB
5.อนุรักษ์พันธ์พืช.docx
Jul 5, 2018
33 KB
6. โครงการ12 ประการ อัจฉรียา.docx
Jul 5, 2018
25 KB
7.โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ศน คำตา.doc
Jul 5, 2018
108 KB
8.โครงการลดเวลา-59 ศน เกดสินี.docx
Jul 5, 2018
33 KB
9.ห้องสมุด59 เขต ศน พจนี.docx
Jul 5, 2018
19 KB
10.ติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุน.doc
Jul 5, 2018
56 KB
11.โครงการช่วยเหลือ อัจฉรียา.docx
Jul 5, 2018
27 KB
12. รับนักเรียน.doc
Jul 5, 2018
73 KB
13.โครงการลูกเสือ80000.docx
Jul 5, 2018
22 KB
14.ชูชาติ 2559 โครงการ-e-office-รวม.docx
Jul 5, 2018
20 KB
15.โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ งบ59 ศน.ปิยฉัตร์.doc
Jul 5, 2018
138 KB
16.พัฒนาบุคลากร (OD).doc
Jul 5, 2018
50 KB
17.โครงการคัดเลือกผลงานดีเด่นครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 2559.doc
Jul 5, 2018
70 KB
18.โครงการมอบเครื่องราชย์ ปี 59.docx
Jul 5, 2018
23 KB
19.โครงการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ปี 2559.docx
Jul 5, 2018
25 KB
20.โครงการสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ งบ 30,000.doc
Jul 5, 2018
50 KB
21.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกรอบอัตรากำลัง งบ 1,080,000.doc
Jul 5, 2018
59 KB
22.โครงการสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1ปี59 งบ 107,000.docx
Jul 5, 2018
36 KB
23.โครงการอบรมครูเลื่อนขั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 59.docx
Jul 5, 2018
28 KB
24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านการเงิน-บัญชี และพัสดุ.doc
Jul 5, 2018
56 KB
25.โครงการเชิดชูเกียรติประจำปี 59 (แก้ไข).doc
Jul 5, 2018
78 KB
26.โครงการประชุม59 (แก้ไข).docx
Jul 5, 2018
22 KB
27.โครงการควบคุมภายใน ปี 59(แก้ไข).doc
Jul 5, 2018
60 KB
28.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน.doc
Jul 5, 2018
54 KB
29.โครงการลูกเสือ60000 สพฐ.docx
Jul 5, 2018
22 KB
30.โครงการลูกเสือ40000 สพฐ.docx
Jul 5, 2018
23 KB
31.ติดตามส่งเสริมสุขภาพ.doc
Jul 5, 2018
51 KB
32.โครงการ ปี 59 นิเทศ ศน มะลิวรรณ.doc
Jul 5, 2018
86 KB
33.โครงการ dlit ศน ปิยะพร.doc
Jul 5, 2018
72 KB
34.โครงการส่งเสริมสมรรถนะครูวิทย์ มอต้น.doc
Jul 5, 2018
56 KB
35.โครงการสนง.เข้มแข็ง59(แก้ไข).docx
Jul 5, 2018
35 KB
36.โครงการอบรมพิจารณากลั่นกรองงานบุคคล ปี 2559.doc
Jul 5, 2018
71 KB
37.คำรับรอง.docx
Jul 5, 2018
32 KB
38.โครงการประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน59.doc
Jul 5, 2018
78 KB
39.โครงการสำนักงานทันสมัย 59 (แก้ไข).docx
Jul 5, 2018
19 KB
40.โครงการติดตามกลยุทธ์ สพฐ.2559 งบประมาณ 20,000 บาท.doc
Jul 5, 2018
76 KB
41.โครงการจัดตั้ง59.docx
Jul 5, 2018
36 KB
42. โครงการบริหารจัดการแผนเชิงกลยุทธ์ งบประมาณ 150,000 บาท.doc
Jul 5, 2018
112 KB
43. โครงการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 – 2562 งบ 40,000 บาท.doc
Jul 5, 2018
74 KB
44. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 30,000 บาท.doc
Jul 5, 2018
62 KB