Word
1. ОДРЖИНИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРО ОДД, ОС 11-24.3.2020.docx
PowerPoint
tablica-mnozenje-so-3.ppt
PowerPoint
tablica-mnozenje-so-4 (1).ppt
PDF
броење по 2,5 и10.pdf
PDF
вовед во множење собирање на групи и производ.pdf
PDF
Групирање на предмети множење.pdf
Word
ДЕЛОВИ ОД ЦЕЛО.doc
PowerPoint
дропки - Copy.ppt
PDF
дропки.pdf
PDF
жтаблица со 2,3 и 4.pdf
PDF
множење -текстуални задачи со с2, 3,4,5..pdf
PDF
множење во редови и колони.pdf
PDF
множење на бројна оска.pdf
PDF
множење со 4.pdf
PDF
множење со 3.pdf
PDF
множење со едноцифрени броеви-поврзи.pdf
PDF
множење-вежби.pdf
PDF
правење на групи вовед во делење.pdf
Word
Работен лист-делење на предмети од по 2, 5, 10.docx
PDF
собирање на еднакви групи - множење.pdf
PDF
Трупирање на предмети множење -2.pdf