PDF
БИЛАН СТАЊА 1.1.2019 до 31.12.2019.PDF
PDF
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 1.1.2019 do 31.12.2019.PDF
PDF
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1.1.2019 до 31.12.2019.PDF
PDF
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 1.1.2019 до 31.12.2019.PDF
PDF
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 1.1.2019 до 31.12.2019.PDF