Image
1 - Tổng quan khóa học.png
Image
2 - Cấu trúc một buổi học.png
Download
Google Docs
Buổi 3 - Giáo án: Cùng di chuyển nào!
PowerPoint
Buổi 3 - Slide - Cùng di chuyển nào!.pptx
PDF
Tài liệu dạy học lập trình với xBot V2 - Ngôn ngữ khối lệnh.pdf