Download
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
Download
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
Download
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
Download
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Download
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Download
O16
Download
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Download
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Download
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Download
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
Download
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Download
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Download
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Download
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Download
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Download
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Download
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Download
O29
Download
O31
Download
O32
Download
O33
Download
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Download
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Download
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
Download
O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Download
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Download
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
Download
O40 รายงานการดำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
Download
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Download
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
Download
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา