Name
Owner
File size
O1 โครงสร้างสถานศึกษา
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O3 อำนาจหน้าที่
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O5 ข้อมูลติดต่อ
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O8 Q&A (ถาม-ตอบ)
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O9 Social Network
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O16 รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O17 E-Service
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Owner hidden
Sep 21, 2020
Download
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Owner hidden
Aug 30, 2022
Download
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O40 รายงานการดำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
Owner hidden
Sep 20, 2020
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder