Excel
1.ST63069 โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา).xls
Excel
2.ST63058 แบบ สปช. 201_26.xls
Excel
3.ST63059 แบบ สปช. 202_26.xls
Excel
4.ST63062 แบบ สปช. 205_26.xls
Excel
5.ST63063 แบบ สปช. 206_26.xls
Excel
6.ST63068 อาคารหอประชุม 100_27.xls
Excel
7.ST63064 อาคารโรงฝึกงาน 102_27.xls
Excel
8.ST63065 โรงฝึกงาน 204_27.xls
Excel
9.ST63066 แบบอาคารฝึกงาน 306 ล._27.xls
Excel
10.ST63073 บ้านพักครู 203 _27.xls
Excel
11.ST63075 แบบบ้านพักครู 205_26.xls
Excel
12.ST63076 บ้านพักครู 207.xls
Excel
13.ST63002 แบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว.xls
Excel
13.ST63079 แบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว.xls
Excel
14.ST63077 สปช. 301_26 (ปี 2539).xls
Excel
15.ST63078 สปช. 303_28 (ปี 2539).xls
Excel
16.ST63105 แบบสนามบาสเกตบอลทั่วไป.xls
Excel
17.ST63096 ลานกีฬาอเนกประสงค์.xls
Excel
18.ST63100 สนามกีฬา ฟ.3_42.xls
Excel
19.ST63099 สนามฟุตบอล ฟ.1_42.xls
Excel
20.ST63098 สนามฟุตบอล ฟ. 3 (พิเศษ).xls
Excel
21.ST63108 ถังน้ำ ค.ส.ล. 9_9.xls
Excel
22.ST63109 แบบมาตรฐานถังน้ำ ค.ส.ล. 18_12.xls
Excel
23.ST63136 รั้วมาตรฐานแบบทึบ 9ก้อน (ฐานรากตอกเข็ม).xls
Excel
24.ST63135 รั้วมาตรฐานแบบทึบ 9ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเข็ม).xls
Excel
25.ST63134 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม).xls
Excel
26.ST63133 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม).xls
Excel
27.ST63046 แบบอาคารเรียน 105 ล_58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน.xls
Excel
28.ST63047 แบบอาคารเรียน 105 ล_58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน.xls
Excel
29.ST63005 อาคารเรียน 108 ล._59 - ก.xls
Excel
30.ST63006 อาคารเรียน 108 ล._59 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว).xls
Excel
31.ST63007 แบบอาคารเรียน 212 ล._57 - ก.xls
Excel
32.ST63008 แบบอาคารเรียน 212 ล._57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
33.ST63009 แบบอาคารเรียน 216 ล._57 - ก.xls
Excel
34.ST63010 แบบอาคารเรียน 216 ล._57- ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
35.ST63011 แบบอาคารเรียน 318 ล._55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
36.ST63012 แบบอาคารเรียน 318 ล._ 55 - ข เขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
37.ST63013 แบบอาคารเรียน 324 ล._55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
38.ST63014 แบบอาคารเรียน 324 ล._55 - ข เขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
39.ST63070 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง.xls
Excel
40.ST63071 โรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง.xls
Excel
41.ST63104 สนามกีฬาอเนกประสงค์.xls
Excel
42.ST63023 สปช. 101_26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
43.ST63028 สปช. 103_26อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง).xls
Excel
44.ST63032 สปช. 104_26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
45.ST63033 สปช. 104_26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
46.ST63034 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง.xls
Excel
47.ST63035 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง).xls
Excel
48.ST63036 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
49.ST63037 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง).xls