Download
ประวัติวิทยากร
Download
เอกสารอบรมเวอร์ชั่นเก่า
PDF
1.1การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.pdf
PDF
2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
PowerPoint
3.1สไลด์อบรม e-Plan 63.pptx
PDF
3.2สไลด์อบรม e-Plan 63 V.2.pdf
PDF
3.เอกสารอบรม e-Plan 2563-2564.pdf
PDF
4.การใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf
PDF
5.3ยุทธศาสตร์ชาติกับการบริหารงานท้องถิ่น (21 มกราคม 2565).pdf
PowerPoint
5.4สไลด์ยุทธศาสตร์ชาติกับการบริหารงานท้องถิ่น (21 มกราคม 2565).ppt