PDF
1. साधारण धारतर्फका विद्यार्थीको प्रयोजनको लागि मात्र.pdf
PDF
2. प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारतर्फका विद्यार्थीको प्रयोजनको लागि मात्र.pdf
PDF
3. परम्परागत शिक्षा तर्फ (संस्कृत-गोन्पा-मदर्सा) का विद्यार्थीको प्रयोजनको लागि मात्र.pdf