Name
Owner
File size
1. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ปรับปรุง29-ก.ค.64.pdf
Jul 29, 2021
245 KB
2.แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร.pdf
Mar 5, 2021
158 KB
2.แบบแสดงผู้รับเงินช่วยพิเศษ.doc
Oct 18, 2016
32 KB
3.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน.pdf
Mar 5, 2021
149 KB
4.แบบยกเลิกใบลา.pdf
Mar 5, 2021
89 KB
5.แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง.pdf
Mar 5, 2021
82 KB
6.แบบรับรองเงินเดือน-แบบขอมีอาวุธปืน สำหรับข้าราชการครู 64.pdf
Mar 5, 2021
101 KB
7.แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด.pdf
Apr 1, 2021
140 KB
8.แบบขอเพิ่มวุฒิ.pdf
Apr 2, 2021
1.3 MB
9.แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127.pdf
Apr 1, 2021
139 KB
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอกลับ.doc
Mar 19, 2020
38 KB
แบบขอคัดลอกทะเบียนประวัติ.doc
Jan 8, 2023
60 KB
แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (1).doc
Oct 18, 2016
138 KB
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127.pdf
Apr 1, 2021
139 KB
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf
Mar 5, 2021
56 KB
แบบฟอร์ม สพฐ.ไปต่างประเทศ.pdf
Mar 5, 2021
110 KB
แบบฟอร์มขอยกเว้นทหาร.pdf
Mar 5, 2021
93 KB
สำเนาของ 1. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ปรับปรุง29-ก.ค.64.pdf
Oct 2, 2022
245 KB