Name
Owner
File size
83. Quyết định cho phép Hợp tác xã Thành Công chuyển mục đích sử dụng đất 2.758m2.pdf
Owner hidden
Oct 6, 2021
1.7 MB
1613988297-04-qd-thu-hoi-2758m2-dat.pdf
Owner hidden
May 25, 2021
1.4 MB
1613988297-04-tong-mat-bang-1500--2014.pdf
Owner hidden
May 25, 2021
7.8 MB
1613988297-44-quyet-dinh-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu.pdf
Owner hidden
May 25, 2021
2.7 MB
1613988297-85-gpxd-thanh-cong.pdf
Owner hidden
May 25, 2021
1.4 MB
1613988298-94-htx--ban-nha-hinh-thanh-trong-tuong-lai.pdf
Owner hidden
May 25, 2021
1.4 MB
1613988298-gcn-quyen-su-dung-dat-1.pdf
Owner hidden
May 25, 2021
1.1 MB
ĐKKD L14.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2021
13 MB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder