Name
Owner
File size
2016-A-20-Арга зүй технолгийн санд сайн хичээл бүртгэх тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
2.5 MB
More info (Alt + →)
2016-A-22-Тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
3.5 MB
More info (Alt + →)
2017 A-38-Тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
2.8 MB
More info (Alt + →)
2017-A-39-Арга зүй технолгийн санд сайн хичээл бүртгэх тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
3 MB
More info (Alt + →)
2017-A-40-Шагнах тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
4.9 MB
More info (Alt + →)
2017-A49-Кабинетийн гэрчилгээ шинээр олгох баталгаажуулах тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
3.7 MB
More info (Alt + →)
2017-A52-Мэдээ тайлангийн хугацаа батлах тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
2.1 MB
More info (Alt + →)
2018-A08-Кабинетийн гэрчилгээ баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
2.2 MB
More info (Alt + →)
2018-A36-Тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
3.1 MB
More info (Alt + →)
2019-A34-Хамран сургах тойрог тогтоох тухай.pdf
Owner hidden
May 29, 2019
5 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder