PDF
2016-A-20-Арга зүй технолгийн санд сайн хичээл бүртгэх тухай.pdf
PDF
2016-A-22-Тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
PDF
2017 A-38-Тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
PDF
2017-A-39-Арга зүй технолгийн санд сайн хичээл бүртгэх тухай.pdf
PDF
2017-A-40-Шагнах тухай.pdf
PDF
2017-A49-Кабинетийн гэрчилгээ шинээр олгох баталгаажуулах тухай.pdf
PDF
2017-A52-Мэдээ тайлангийн хугацаа батлах тухай.pdf
PDF
2018-A08-Кабинетийн гэрчилгээ баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
PDF
2018-A36-Тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг баталгаажуулах шинээр олгох тухай.pdf
PDF
2019 А54 Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай.pdf
PDF
2019 А59 Нийгмийн ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох тухай.pdf
PDF
2019-A34-Хамран сургах тойрог тогтоох тухай.pdf
PDF
2021-А12-Шагналын-журам-батлах-тухай-1.pdf