PDF
1. รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริต64 รอบ 9 เดือน ศธภ15.pdf
PDF
2. คำสั่งคณะทำงานป้องกันทุจริต (รถยนต์ราชการ) 2564.pdf
PDF
3. บันทึกการใช้รถยนต์ นค8083ชม Q1-3.pdf
PDF
4. บันทึกการใช้รถยนต์ ฮจ7870กทม Q1-3.pdf
PDF
5. รวมบันทึกขออนุญาตใช้รถ 64 นค8083ชม (ต.ค.63-มิ.ย.64).pdf
PDF
6. รวมบันทึกขออนุญาตใช้รถ 64 ฮจ7870กทม (ต.ค.63-มิ.ย.64).pdf