PDF
LF-GMR045YV Data Sheet V1.2.pdf
PDF
LF-GMR075YV Data Sheet V1.2.pdf