Excel
report_2023-02-13 จาก dash bord.xls
PDF
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้งานระบบ.pdf
PDF
คู่มือการบันทึกฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคน .pdf
Excel
ตาราง แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบล ปี 66 - 70 แก้ไขวันที่ 23 มค 66 ปรับตามแผนจังหวัดล่าสุด.xlsx
Excel
ตารางรายชื่อสถานประกอบกิจการ จากพาณิชย์.xlsx
PowerPoint
นำเสนอประชุมขับเคลื่อน140266-k แก้ไข 130266.pptx
Word
แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุม วันที่ 14 กพ 66.docx
Excel
แบบบันทึกแผนพัฒนากำลังคนฯ 2566 – 2570.xlsx
Excel
แบบสรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2565- 2566.xlsx
Excel
ผลการดำเนินงานแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2565 ณ วันที่ 10 กพ 65.xlsx
PDF
แผนพัฒนากำลังคน 66-70 จ.อุบล.pdf
PDF
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนปี 2567.pdf
PDF
รง 0418-ว4394 ส่งคำสั่งขับเคลื่อน 66-70.pdf
Word
วาระการประชุม วันที่ 14 กพ.66.docx
PDF
เอกสารประกอบประชุมคณะขับเคลื่อน 14 กพ 66.pdf