Download
ข้อเสนอแนะนิเทศบูรณาการ รอบ 1 ปีงบ 64 PDF
Word
0 สรุปประเด็นการนิเทศงานรอบ 2 ปีงบ 64.docx
Word
1.1 แนวทางการนิเทศงานบูรณาการ ปี 2564 (เอกสารหมายเลข 1).doc
Word
1.2 รายละเอียดประเด็นนิเทศงานบูรณาการรอบที่ 2-64 (เอกสารหมายเลข 2).doc
Word
1.3 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า นโยบายมุ่งเน้น นโยบายสำคัญ.docx
Word
1.4 ฟอร์มรายงานผลการนิเทศงาน คปสอ. สสจ.สุพรรณบุรี รอบ2 ปีงบ64.docx