Download
01.ไฟล์จากการอบรมวันที่ 9 พ.ค. 61 ณ รร.มุกดารา
Download
01.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะ(ว21-ว22)
Download
02.logbook
Download
03.อบรมคูปองครู
Download
04. TEPE Online
Download
05. เอกสารอบรมครูเสนา ..บุคลากรสพม.14
PDF
107 อบรมคอมพิวเตอร์ (ม.ราชภัฏภูเก็ต).pdf
PDF
220 อบรมครู ( ม.ธรรมศาสตร์).pdf
PDF
286 โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2018).pdf
PDF
374 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ม.ธรรมศาสตร์).pdf
PDF
375 อบรมคอมพิวเตอร์ (ม.ทักษิณ).pdf
PDF
976 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้าสพฐ.pdf
PDF
1298 อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน.pdf
PDF
วิทยาการคำนวณออนไลน์.pdf