PDF
180606_Mesto pro lidi_Tichy.pdf
Download
Google Slides
Bubny_Bohac.pptx
PowerPoint
Bubny_Bohac.pptx
PowerPoint
Bubny_Simral.pptx
PowerPoint
Byty_zvlastniho_urceni_Prager.pptx
PowerPoint
Dostupnost_bydleni_v_Praze_Kolinska.pptx
PowerPoint
Invalidovna1_Jazairi.pptx
PowerPoint
Prazdne domy_Zeman.pptx
PowerPoint
Sdilene domy_Trcka.pptx
PDF
Slatiny_Hajek.pdf
PDF
Slatiny_Stafek.pdf