Download
01_072563 มาตรการป้องกันโควิด
Download
01-03-2564 ประเมินคนไทยไร้พุง
Download
01-03-2564 มอบรางวัล
Download
01-062563 เปิดเทอม
Download
01-มกราคม
Download
02_062563 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
Download
02-กุมภาพันธ์
Download
03_062563 ถวายพระพรราชินี
Download
03-02-2564 อบรมใบขับขี่
Download
03-12-2563 ล.ว.
Download
03-23-2564 ปัจฉิม
Download
03-082563 ตำรวจตรวจโรงเรียน
Download
03-มีนาคม
Download
04_062563 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Download
04_062563 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Download
04-03-2564 เดินทางไกล
Download
5-12-2563 วันพ่อวันชาติ 2563
Download
06_062563 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1/2563
Download
07_062563 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
Download
08_062563 นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล
Download
08-04-2564 ส่งครูนัท
Download
08-072563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,ม.3
Download
09-10-2563กีฬาสี
Download
10_062563 ประชุมหลักสูตรทวิศึกษา
Download
10-08-2563 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2563
Download
11_062563 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
Download
11-03-2564 แปลงผัก
Download
11-03-2564 ออกกำลังกาย
Download
12-08-2563 วันเเม่
Download
12-9-2563 งานเกษียณบ้านไร่เเสนรัก
Download
13_062563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1
Download
13-08-2563 ไหว้ครูทวิศึกษาโดยช่างตุ่น
Download
13-10-2563 วันคล้ายสวรรคต ร.9
Download
14_062563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4
Download
14-09-2563 มอบทุน
Download
15-12-2563 กีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 45
Download
16_062563_ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่12563
Download
16-03-2564 Open House
Download
16-072563 ไหว้ครู
Download
17_062563 อบรม CCPR
Download
18_052563_อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
Download
18_062563 อบรมCCPR วันที่ 2
Download
18-09-2563 งานเกษียณ สพม.30
Download
19-10-2563 มอบปลอกแขนสภานักเรียน
Download
20-072563 รับผู้ว่าราชการจังหวัด
Download
21-27 112563 เเข่งกีฬาอุบลราชธานี
Download
24-062563 มอบถุงยังชีพโควิด 19
Download
25-06 09 2563 ค่ายสภานักเรียน
Download
28-09 2563 รับรางวัลที่เขต 30
Download
28-072563วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10