Image
01 ดาวน์โหลดเอกสารด้านความปลอดภัย.JPG
Image
02 ตัวอย่างข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย คู่มือปฏิบัติงาน.JPG
Image
03 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ.JPG
Image
04 ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ฯ.JPG
Image
05 การติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย.JPG
Image
06 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล.JPG
Image
07 การแจ้งกรณีเกิดอุบัติภัยร้ายแรง.JPG
Image
08 แบบรายงานผลการดำเนินงานของ จป.JPG
Image
09 การทำงานกับเครื่องจักร.JPG
Image
10 การป้องกันและระงับอัคคีภัย.JPG
Image
11 แบบตรวจ สำรวจความปลอดภัย.JPG
Image
12 โปสเตอร์ รูป ความปลอดภัย.JPG
Image
13 แนวทางการเป็น สปก.ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย.JPG
Image
14 กฎหมายความปลอดภัยฯ.JPG