PDF
1. ชี้แจงกองทุน 63-part1_day2.pdf
PDF
10.15 ห้อง 2_1กองทุนไต.pdf
PDF
10.45_1ชี้แจงเอดส์_กรกชR2_021219.pdf
PDF
10.45_2ชี้แจงงบวัณโรค ปี2563_กรกชR2_021219.pdf
PDF
11.30 ห้อง 1_QOF.pdf
PDF
13.00 ห้อง 1_งบจิตเวช.pdf
PDF
13.00 ห้อง 2_2มะเร็ง_ปลูกถ่ายอวัยวะ .pdf
PDF
13.00_ชี้แจง Cataract 63_กรกชR2.pdf
PDF
14.00_ชี้แจง TTM 63_เขต ๑_261119R1.pdf
PDF
CR_กรณีปกป้องการได้รับ.pdf
PDF
Day 2 พะเยา ชี้แจ้งกองทุน อปท. 3 กองทุน.pdf
PDF
Day 2 พะเยา ชี้แจ้งกองทุน อปท. 3 กองทุน(1).pdf
PDF
IP_ODS_MIS.pdf
PDF
NCH_63_สิ่งที่เปลี่ยนแปลง.pdf
PDF
PP_NHSO1_พะเยาQR.pdf
PDF
R_1_7_ชี้แจงกองทุน LTC day 2-ปรับ.pdf
PDF
R_1_8_เทพวิจิตร_กองทุนฟื้นฟูปี63_นำเสนอ.pdf
PDF
R_2_3_ชีแจงกองทุน Audit.pdf
PDF
R1 DMHT- Gh.pdf
PDF
R2_6_rare disease_ห้อง2บ่าย.pdf
PDF
Room 1-PCC Chutikarn.pdf
PDF
Room 2-บริการเฉพาะ- Chutikarn.pdf
PDF
Room 2-บริการเฉพาะ- Chutikarn(1).pdf
Word
กำหนดการชี้แจงวันที่ 2_พะเยา.docx
PDF
ร้านยา_NHSOพะเยา.pdf
PDF
สรุปกองทุน 63_JED4.pdf